กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษามลายู

5 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นักศึกษารหัส 60) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 5 มีนาคม 2564 โดยคณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ได้ชี้แจงเรื่องเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สิ่งที่นักศึกษาต้องส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์ แนะนำการจัดทำโครงการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนแนะนำเรื่องการทำงานในองค์กร การแต่งกายที่ถูกต้อง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะใช้ช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานต่อไป 

 

คณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกสหกิจศึกษา ในภาคเรียนสุดท้ายของแผนการศึกษา 

"จงอย่าคิดว่าเป็นการถูกสั่งงาน แต่ได้คิดว่าเป็นโอกาสได้เรียนรู้งาน" ไม่ว่างานนั้นจะส่งผลดีต่อผู้อื่นเท่านั้นก็ตาม แต่พึงรู้เถิดว่าสักวันเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้ 

อยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง งานหนักก็เอา งานเบาก็สู้ สิ่งใดที่ยังไม่รู้ ก็รีบคว้าโอกาสเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม จิตอาสา ความมีวินัย ความน้อบน้อมนั้นสำคัญ 

อย่าหวังว่าสักวันฉันจะทำได้เอง แต่ให้ปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อก้าวต่อไปของเราจะไม่รู้สึกว่าหนักหนาจนเกินไป

ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนในช่วงเวลาสำคัญของการเป็นนักศึกษาก่อนเผชิญโลกการทำงานที่แท้จริง 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด