กิจกรรม อบรมการเขียนเพื่อทำสื่อดิจิทัลภาษามลายู

26 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เรื่อง การเขียนเพื่อทำสื่อดิจิตัลภาษามลายู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-606 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้นักศึกษาวางกรอบเนื้อหาที่จะนำเสนอในรูปแบบสื่อดิจิตัลภาษามลายู

และให้นำเสนออย่างคร่าวๆ ถึงรูปแบบสื่อดิจิทัลที่ได้จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการใช้งานสื่อดิจิตัลภาษามลายู

เป็นการแลกเปลี่ยน และร่วมแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมรายละเอียดของผลงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกวดนวัตกรรมภาษามลายู เรื่อง การนำเสนอสื่อดิจิตัลภาษามลายู

ในกำหนดการถัดไปในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู