นิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

2 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์นุรฮูดา  สะดามะ  อาจารย์ผู้รรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาภาษามลายู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และโรงแรมมันดาราวา รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การต้อนรับสำหรับการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้ดูแลนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำหน่วยงาน ที่มอบความเมตตา ช่วยดูแล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา