นิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ Universitas Muhammadiyah Sukabumi ประเทศอินโดนีเซีย

9 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์สูฮัยลา  บินสะมะแอ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ และอาจารย์มะนาวาวี  มามะ  ได้ร่วมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาภาษามลายู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Universitas Muhammadiyah Sukabumi ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการนิเทศรูปแบบออนไลน์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การต้อนรับสำหรับการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้ดูแลนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำหน่วยงาน ที่มอบความเมตตา ช่วยดูแล ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษา