อาจารย์นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่

17 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 15 และ 17 มีนาคม 2566 อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-405 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรโดย อาจารย์โซฟีย์ หะยียูโซ๊ะ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาการตลาดออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการให้รู้เท่าทันเทคนิคการสร้างตัวตน เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดออนไลน์