นักศึกษาร่วมจัดรายการวิทยุ ณ สวท. ยะลา (12 พฤษภาคม 66)

12 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. นายบุคอรี  ตาหยงมัส และนายลุตฟี  จูนอ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมจัดรายการวิทยุภาษามลายู ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท. ยะลา) คลื่นความถี่ 92 MHz ในรายการร่วมแจมร่วมใจ ซึ่งเป็นรายการถ่ายทอดสด ทางเพจของ สวท. ยะลา

ประสานงานโดยอาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการเป็นนักจัดรายการวิทยุภาษามลายู ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเขียนบทพูด รายการวิทยุ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้นักศึกษาร่วมจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับการศึกษา คลื่น Fm 92 Mhz. ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท. ยะลา) ที่เปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการเตรียมสคริปการพูดเพื่อเป็นนักจัดรายการวิทยุในสถานการณ์จริง