ประชุมชี้แจงการร่วมโครงการ Pre-Course Experience ประจำปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. รหัส 65 พร้อมด้วยอาจารย์สูฮัยลา  บินสะมะแอ ประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ รหัส 65 ร่วมประชุมชี้แจงการร่วมโครงการ Pre-Course Experience ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 321112021 ภาษามลายูเพื่อประกอบการธุรกิจในอาเซียน ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 

การดำเนินงาน ดังนี้

1. คณาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาติดต่อกับสถานประกอบการ เพื่อแจ้งการขอร่วมงานระยะสั้น 

2. นักศึกษาแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการให้หลักสูตรทราบ เพื่อดำเนินการหนังสือขออนุเคราะห์ร่วมงานระยะสั้น 

3. แจ้งนักศึกษารับหนังสือขออนุเคราะห์ร่วมงานระยะสั้น  เพื่อส่งให้สถานประกอบการ 

4. นักศึกษาทุกคนเริ่มปฏิบัติงาน Pre-Course Experience ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2566 

5. กำหนดวันนำเสนอโครงการและผลการปฏิบัติงาน Pre-Course Experience ของนักศึกษา