ประชุมพบปะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

7 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต สาขาวิชาภาษามลายูเพืื่อธุรกิจ ได้ร่วมประชุมพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (นักศึกษา รหัส 66) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ ทักทายนักศึกษาใหม่ และชี้แจงกฏระเบียบ รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไปในไลน์กลุ่มแล้วนั้น