คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Muhammdiyah Universitas Makassar ประเทศอินโดนีเซีย

8 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์มะนาวาวี  มามะ และอาจารย์ซำสีนาร์ ยาพา ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Universitas Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการต้อนรับและการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

และเวลา 10.30 น. คณาจารย์ได้นำนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการนำเสนอของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมกานเฉ่า อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา