อาจารย์มะนาวาวี มามะ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 อาจารย์มะนาวาวี  มามะ รักษาราชการแทนประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ เป็นตัวแทนหลักสูตรภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550