คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ร่วมเสวนาในกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 20230 (Open House)

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดร.พารีดา หะยีเตะ และอาจารย์มะนาวาวี  มามะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ร่วมเสวนา เรื่อง "การจัดการศึกษาตาดีกาในโลกปัจจุบัน" กิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 20230 (Open House) ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารและผู้สอนศูนย์เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสบิด (ตาดีกา) ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา