คณาจารย์ประชุมทางวิชาการ กับคณาจารย์จาก Institute Pendidikan guru Kampus tengku ประเทศมาเลเซีย

19 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Institute Pendidikan guru Kampus tengku ampuan afzan KM 10 Jslan Padang Tengku 27200 Kuala Lipis Pahang Darul Makmur, Malaysia เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้