คณาจารย์เข้าร่วมอบรม

30 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 กันยายน 2566 อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ และอาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ เข้าร่วมกิจกรรม "……… จัดโดย……… ณ ห้องประชุม……… มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา