กิจกรรมศึกษาดูงานการจักการเรียนการสอน

19 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจักการเรียนการสอน ณ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ทั้งโรงเรียนในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ทางโรงเรียนทั้งสองโรงก็ได้จัดเตรียมการสาธิตการเรียนการสอนในภาษามลายู และได้แนะนำสื่อต่าง ๆที่ใช้ประกอบในการสอนอีกด้วย รวมทั้งได้บอกถึงวิธีการแก้ปัญหาสำหรับการสอนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษามลายูว่าควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้บรรลุไปตามเป้าหมายที่ว่างไว้ การไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนในครั้งนี้ทั้งสองโรงเรียนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และทำให้นักศึกษาสามารถเลือกสถานที่สำหรับลงฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูได้อีกด้วย