รหัสและชื่อหลักสูตร

27 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรการสอนภาษามลายู ค.บ.

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สาขาวิชาภาษามลายู

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      :      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      :      คณะครุศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

ภาษาอังกฤษ : Bechelor of Education Program in Melayu Language

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)

                  ชื่อย่อ : ค.บ. (ภาษามลายู)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Melayu Language)

                    ชื่อย่อ : B.Ed (Melayu Language)

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      :      มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      :      คณะครุศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25591571100652

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (4 ปี)

ภาษาอังกฤษ : Bechelor of Education Program in Malay Language Teaching

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษามลายู)

                  ชื่อย่อ : ค.บ. (การสอนภาษามลายู)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bechelor of Education Program in Malay Language Teaching

                    ชื่อย่อ : B.Ed (Malay Language Teaching)