โครงสร้างหลักสูตร

27 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรการสอนภาษามลายู ค.บ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตร 5 ปี ) สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

indecision โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

frown รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

surprise แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( หลักูตร 4 ปี ) สาขาวิชาการสอนภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

indecision โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

frown รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

surprise แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562