อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

27 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรการสอนภาษามลายู ค.บ.

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

อาขีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

2. บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูสอนทั่วไป นักวิจัย ล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักจัดรายการวิทยุ เป็นต้น

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาการสอนภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

อาขีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนภาษามลายูในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

2. บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูสอนทั่วไป นักวิจัย ล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักจัดรายการวิทยุ เป็นต้น