กิจกรรม อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู นำเสนอบทความทางวิชาการ

27 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นางสาวซารียะห์ สตาร์ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "KAJIAN STRUKTUR KAMUS DWIBAHASA: BAHASA THAI-MELAYU DEWAN" ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี