ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงประสานเสียงภาษามลายู วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

21 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

การแสดงประสานเสียงภาษามลายู เป็นการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหกรรมลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 23 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป