อาจารย์/บุคลากร

21 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์ม

smiley แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม คมส.

smiley สัญญายืมเงิน

smiley แบบรายงานการเดินทางไปราชการ

smiley ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

smiley ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)

smiley แบบอนุมัติซื้อจ้างหรือเช่า และเปลี่ยนแปลงงบ ERP

smiley แบบอนุมัติเดินทางไปราชการ

smiley แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ

smiley แบบอนุมัติเชิญวิทยากร

smiley แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองสำหรับอาจารย์ คณะมนุษศาสตร์ฯ

smiley แบบฟอร์มรายงานผลการเดินทางไปราชการ คณะมนุษศาสตร์ฯ

smiley ระบบลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับใช้งาน YRU Wifi

smiley แบบฟอรฒขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

smiley แบบฟอร์มเพิ่มผู้ขายในระบบ ERP

smiley แบบฟอร์มขออนุญาติใช้ห้องประชุมและสถานที่

smiley ใบส่งผลการเรียน แก้ IM/เพิ่มเติม