กิจกรรม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากโรงเรียน

ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษามลายู ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาและโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา