กิจกรรม มอบเกียติบัตรให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูระดับดีเยี่ยม VS (Very Satisfactory)

21 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศ เรื่อง การทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายู สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 - 61 

เพื่อชี้แจงการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์ในระบบ YRU e-Training พร้อมทั้งมอบเกียติบัตรให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านระดับดีเยี่ยม VS (Very Satisfactory)

ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 13:30 น. รายชื่อนักศึกษาที่สอบอัตลักษณ์ภาษามลายูที่ได้คะแนนดีที่สุด 5 ลำดับคนแรก ดังนี้

1. นางสาวสุไวดา คาเรง

2. นางสาวโนรอาตีกะ สามะ

3. นายสาลาม ยีสาเมา

4. นายรอมลี กาลอ

5. นางสาวมาสือนะ มามะ