ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ

15 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณพิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มอบทุนอุดหนุนให้แก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

กับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด