หลักสูตรภาษามลายู ค.บ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2562

3 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศระดับหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำอาจารย์ในหลักสูตร นักศึกษาแนะนำตนเอง และมีการบรรยายในหัวข้อ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยนายพีรบุตร หว้าหลำ รวมทั้งมีการแสดงจากรุ่นพี่ปี 2 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีภายในหลักสูตร ระหว่างพี่น้องในสาขา