กิจกรรม การอบรมฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word - Excel ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

9 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม การอบรมฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word - Excel ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ –  ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( ๒๕ – ๖๐๕ ) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา