กิจกรรม “เทคนิคการสอนภาษามลายูอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

31 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนภาษามลายูอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง SAC อาคาร 25