อาจารย์ซารียะห์ สตาร์ ได้รับเกียรติเป็นกรรมการ

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์ซารียะห์ สตาร์ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑฺต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับเกียรติเป็นกรรมการในกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ ๑๕ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.