กิจกรรม Green YRU

20 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 - 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Green YRU ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา