คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เป็นกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

28 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 2 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. นักศึกษาต้องเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 2. อายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ 3. จำกัดจำนวน 10 ทุน ณ ห้องหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้น 6 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา