กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การทำอาหารมลายู

6 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ร่วมกับชมรมครูภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การทำอาหารมลายู โดยการทำขนมเจ๊ะแมะเพราะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนมลายู ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด อำเภอปูยุด จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา