นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่อง ครูผู้สร้างสันติภาพ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา