รูปแบบของหลักสูตร

23 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตรการสอนภาษามลายู ค.บ.

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่่ พ.ศ. 2559

รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

2. รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

3. ภาษาที่ใช้

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษามลายู

4. การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (National University of Malaysia) และมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย (State Universuty of Malang, Indonesia) โดยมีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านครุศาสตรบัณพิต สาขาวิชาภาษามลายู

6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

7. จำนวนหน่วยกิต

          ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต

 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )

สาขาการสอนภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

2. รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

3. ภาษาที่ใช้

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษามลายู

4. การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

7. จำนวนหน่วยกิต

          ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต