อาจารย์

24 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย/วิชาการ

yes บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

          - มะนาวาวี มามะ และซามียะห์ บาเละ. (2559). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูถิ่นปาตารนี. ใน สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ (บก.), ใน หนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้, (หน้า 1 - 12 ) : นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

yes บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

          - Nadaraning, H. & Mamah, M. (2015). Sistem sapaan dalam Masyarakat Melayu Patani Thailang Selatan. In Prosiding seminar Internasional 2015 16 - 19 September 2015 (pp.197 - 220). Yokyakarta: Pustaka Senja.

          - Mamah, M. & Nadaraning, H. (2016). Percanggahan Pentafsiran suku kata secara Fonologis dengan secara Fonetik. In Prosiding seminar Antarabangsa Memertabatkan Bahasa Melay ASEAN ke-3 25 - 26 Mei 2016. (pp.685 - 668 ). Pattani : Fatoni University.

yes  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

          - ซารียะห์ สตาร์, ซามียะห์ บาเละ และไซนีย์ ตำภู. (2561). Kajian Struktur Kamus Dwibahasa : Bahasa Thai - Melayu. Seminar Antarabangsa Memartabatkan Bahasa Melayu di Asia 24 - 26 November 2018 (PP.125). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.

          - Hasbullah Nadaraning, Aleeyah Masae, Samiyah Baleh, Sainee Tamphu.(2017). The Efficacy of Round Robin Method in Teaching teh History of Malay Language Development. In International Conference on Higher Education Enhancing Competitiveness in Asia 27 - 28 October 2017 (pp.129). Malang : Brawijaya University.

yes

yes