นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู รหัส 60 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Sit in) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย

25 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 จำนวน 5 คน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Sit in ) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ณ มหาวอทยาลัยมารา ประเทศมาเลเซีย