ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไซนีย์ ตำภู ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไซนีย์ ตำภู อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560