ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซารียะห์ สตาร์ ที่ได้รับเกียรติเป็นกรรมการ

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

อาจารย์ซารียะห์ สตาร์ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑฺต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับเกียรติเป็นกรรมการในกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ ๑๕ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.