คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

อาจารย์ซามียะห์ บาเละ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู อาจารย์ซารียะห์ สตาร์ อาจารอาลียะห์ มะแซ และอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร กิิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ช่วงเช้าอบรมที่ห้องเวิ่งชช่าย (ชั้น 3 ิอาคาร 20)  ช่วงบ่ายอบรมทีห้องมังกีส (ชั้น 2 อาคาร วจก.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์