ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ที่ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ที่ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 19-32 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมูฮำมาดียะห์ ซูกาบูมี ชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย