คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู รับรับเกียรติเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนาด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารจากสถาบันครู วิทยาเขต Sultan Mizan ประเทศมาเลเซีย และสมาคมอรรยธรรมมลายู มาเลเซียกลันตัน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมแสดงวาทกรรมทางอารยธรรม ความคิด การเรียน การสอนภาษาและวรรณกรรมมลายูนูซันตารา กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามากล่าวตอนรับ