ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1และรองชนะเลิศอับดับ 2 ในการแข่งขันโต้วาที

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีในหัวข้อ ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนเป็นผลดีต่อนักเรียนและพ่อแม่เด็ก และหัวข้อหนังสือเรียนจำเป็นต่อการศึกษา ซึ่งการแข่งขันได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 13:00-16.00 น. ผลการแข่งขันการโต้วาทีในครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อหนังสือเรียนจำเป็นต่อการศึกษา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนเป็นผลดีต่อนักเรียนและพ่อแม่เด็ก