ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ2ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

3 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 และ2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย ประกวดเล่าเรื่องภาษาอินโดนีเซีย ประกวดอ่านกวีภาษาอินโดนีเซีย และประกวดการสะกดคำในภาษาอินโดนีเซีย ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัด ปัตตานี ซึ่งนักศึกษาได้ประกวด 2 ประเภท โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย และการประกวดเล่าเรื่องภาษาอินโดนีเซีย