ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู รหัส 60 - 61 ที่ได้รับเกียรติบัติคะแนนสูงสุด

3 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู รหัส 60 - 61 จำนวน 5 คน คือ 1. นางสาวสุไวดา คาเรง 2. นางสาวโนรอาตีกะ สามะ 3. นายสาลาม ยีสาเมาะ 4. นายรอมลี กาลอ 5. นางสาวมาสือนะ มามะ ที่ได้รับเกียรติบัติการทดสอบความรู้อัตลักษณ์ภาษามลายูที่ได้คะแนนสูงที่สุด ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา