ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู

4 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ 1. นางสาวหาสนะ สาแล 2. นางสาวนูรียะ ยานยา 3. นางสาวซอบารียะห์ ดามะเล๊าะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันประกวดร้องเพลงสากลและการแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา