ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ(Sit in)

4 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 รหัส 59 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Sit in) จำนวน 10 คน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย