ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (SIT IN)

4 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ( Sit in) จำนวน 5 คน ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมารา ประเทศมาเลเซีย