โครงการบริการวิชาการ ปี 62 ณ ห้องประชุมติง เซียง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพครูภาษามลายูที่สอนไม่ตรงสาระ” ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562   ณ ห้องประชุมติง เซียง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ถูกต้อง เพื่อการปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน   และผู้ปกครอง เปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูภาษามลายูในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส นาทวี สะบ้าย้อย และพัทลุง