นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู รหัส 61 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Sit in) ณ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

7 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 จำนวน 10 คน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ( Sit in ) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโโนีเซีย จำนวน 45 ชั่วโมง