ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศคึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Sit in)

7 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 จำนวน 10 คน ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Sit in ) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศ อินโดนีเซีย จำนวน 45 ชั่วโมง โดยการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ zoom