ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไซนีย์ ตำภู อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย

2 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

ด้วยอาจารย์ไซนีย์ ตำภู อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)