ขอแสดงความยินดีกับนายอัซมีย์ บากา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1

6 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนายอัซมีย์ บากา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู  ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ในการประกวดคลิปวีดีโอ IDEA WOW มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำเดือนกันยายน 2563 "ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตฝัน" โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ซามียะห์ บาเละ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู